Co dělat, když chci někomu odkázat majetek

Bře 28 2014

 

 

V souvislosti s Novým občanským zákoníkem (dále NOZ) došlo i ke změně v systému dědictví. Co tedy dělat, když chci někomu odkázat majetek, co když chci odkázat konkrétní věc a jak to všechno právně podložit tak, aby po smrti nevznikly pochybnosti?

 

Nejvyšší právní sílu má dědická smlouva


Od 1.1.2014 má „nejvyšší právní sílu“ (tedy největší slovo) tzv. dědická smlouva, teprve poté následuje již známá závěť a poslední variantou jsou dědické skupiny „ze zákona“.


Pokud tedy chcete vyřešit pozůstalost komplexně, je vhodné uzavřít za života tzv. dědickou smlouvu přímo s budoucím dědicem. Pro tento akt jako projev vůle dvou stran (tedy zůstavitele a dědice) platí podmínky smluvního práva, nelze jej tedy tak jednoduše zrušit (jako např. závěť). Dokonce je možné ve smlouvě dojednat i „úplatu“, tedy to, že dědic za života vyplatí zůstaviteli jednorázovou anebo pravidelnou částku (v podobě doživotní renty) za to, že jej zůstavitel stanovil dědicem. „Smluvního dědice“ nelze povolat k celé pozůstalosti, ale max. jen ke ¾ pozůstalosti. Zbylou ¼ lze pak ošetřit např. závětí (a to i ve prospěch smluvního dědice anebo ji např. nechat tzv. dědicům ze zákona). Pozor je třeba dávat na dědické smlouvy v manželství, při rozvodu se totiž automaticky neruší, pokud to není ve smlouvě výslovně uvedeno jako jedna z podmínek.

 

Závěť


Druhou možností jak rozhodnout o své pozůstalosti je závěť. Nově osoba pořizující závěť rozhoduje o svém majetku s „volností vlastníka“. Dokonce lze v závěti určit i nástupnictví dědice (tedy to, co se s dědictvím stane po dědicově smrti) anebo určit rovnou náhradního dědice (pokud uvedený dědic zemře před smrtí zůstavitele). Osud svého majetku můžete dle nového občanského zákoníku ovlivňovat až po dobu 100 let, v závěti můžete klást povinnosti dědiců i jejich omezení (např. že si nepřejete, aby byl dům prodán). Lze také ustanovit vykonavatele závěti, který bude činit dohled nad dodržování povinností daných závětí.


Pokud osoba před svým úmrtím nesepíše dědickou smlouvu ani závěť, nastupuje třetí možnost, a to je tzv. „dědictví ze zákona“. Vypořádání dědictví pak probíhá v několika dědických skupinách (nebo také třídách). V první dědické skupině dědí společně zůstavitelovi děti a jeho manžel/ka, každý stejným dílem. Pokud zůstavitel nemá děti, manžel/ka v první třídě nedědí a jeho dědické právo se posouvá do druhé třídy, kde dědí společně s rodiči zemřelého a tak dále. Dědické skupiny byly od 1.1.2014 rozšířeny na celkový počet šest.

Teprve pokud nenastane žádná z výše uvedených variant, dědí stát.

 

„Neopominutelní dědicové”


I nadále jsou v NOZ umiňováni také tzv. „neopominutelní dědicové“, což jsou děti zůstavitele. Od ledna 2014 je ale omezen jejich povinný podíl a podmínky. Nezletilým dětem zemřelého nově náleží ¾ zákonného podílu (dříve celý) a zletilým ¼ zákonného podílu (dříve ½). Druhá zásadní změna uvádí, že neopominutelný dědic nemá nutně právo na podíl pozůstalosti (např. nemovitosti); lze jej uspokojit i vypořádáním jeho podílu v penězích.

 

Zákonné důvody, proč dědic nemá dědit


Existují však i zákonné důvody, proč dědic nemá dědit. K již existujícím důvodům (trestný čin proti zůstaviteli, jeho manželi, registrovanému partnerovi, potomku či předkovi; zavrženíhodný čin proti projevu zůstavitelovi poslední vůle) přibyly nově případy, kdy manžel/navrhovatel v rozvodovém řízení, týral druhého manžela (zůstavitele) a dále situace, kdy byl rodič z vlastní viny zbaven rodičovské odpovědnosti, pak je tento rodič vyloučen ze zákonné dědické posloupnosti po svém dítěti. Všechny 4 důvody ale může zůstavitel „zlomit“ svou vůlí (např. závětí). Tzn. pokud si i ve výše uvedených případech přejete, aby po Vás blízcí dědili, je třeba projevit svou vůli.


Co když chci někomu odkázat např. jen obraz?


Nově se v NOZ zavádí tzv. „odkaz“, který lze použít, pokud si přejete, aby někdo dostal z Vaší pozůstalosti jednotlivou konkrétní věc (např. obraz z dědictví). Osoba oprávněná je tzv. odkazníkem nikoli dědicem a vzniká mu pohledávka vůči dědici na vydání odkázaného předmětu.


Lucie Marková


Praxe:

1,5 roku práce s mládeží v nízkoprahovém klubu

5 let práce v Lize vozíčkářů (program Poradenství a informace) – z toho 4,5 roku na vedoucí pozici

koordinace projektu S Ligou proti bariérám (konzultace architektonických bariér) a Informacemi k   soběstačnosti (Informační portál a vydávání publikace Nápadník)

lektorka části rekvalifikačního kurzu pro pracovníky v sociálních službách a osoby pečující (oblast   Sociálně -´právní minimum, Komunikace, Krizová intervence)


http://www.ligavozic.cz/klienti/poradna-pro-zivot-s-postizenim


Počet komentářů: 0

Napsat komentář

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..