Na kontrolu k lékaři? Telemedicína se postará doma…

Lis 17 2014

Známý novinář a odborník na společenská témata Milan Vodička napsal ve své knize Co s námi bude? s podtitulem Stručná historie příštích 20 let, že jedna z nejžádanějších profesí  budoucnosti bude domácí ošetřovatelka. Vychází přitom z faktu, že vlivem rychle stárnoucí populace se dramaticky zvýší počet lidí, kteří budou potřebovat daleko častěji zdravotní a sociální péči než je tomu dnes. Protože zdravotní a sociální systém nebude schopen uspokojit tuto potřebu v zařízeních provozovaných státem a soukromá centra nebudou finančně dostupná pro každého, bude seniorům tato péče poskytována doma.

Sledování pacientů na dálku

Pokroky v medicíně budou směřovat k tomu, že lidé budou trávit v nemocnicích co nejkratší dobu. Lékaři s nimi budou ve spojení pomocí kamer. Abychom upřesnili autora knihy, nebude se jednat pouze o kamery, ale rovněž o velmi sofistikovaná elektronická monitorovací zařízení, která budou v pravidelných intervalech snímat vitální funkce pacienta. Naměřená data budou odeslána pomocí internetu lékaři nebo zdravotní sestře. Podle naměřených hodnot budou zdravotníci pravidelně informováni o stavu pacienta a budou moci na dálku upravit jeho léčbu. Taková zařízení už dnes existují a v některých zemích se s nimi intenzívně pracuje. V nedávných letech dokonce už proběhly studie, které se zaměřily mimo jiné také na aspekt ekonomický. Ambulance nebudou do budoucna příliv tolika seniorů zvládat, proto to spojení a monitoring na dálku. V případě nutnosti se zkrátka senior dostaví sám nebo pro něj vyšlou sanitku.

Prokazatelné výsledky

Celý tento systém, o kterém hovoříme, se nazývá telemedicína. V mnoha zemích už byl úspěšně vyzkoušen a je nadále využíván. Dokonce se ukázalo, že telemedicína dokáže zlepšit samotnou prognózu pacientů. Nejvíce se to projevuje pochopitelně u dlouhodobých nemocí, jako je selhání srdce, cukrovka nebo chronická obstrukční bronchopulmonální nemoc, která se nejvíce vyskytuje u kuřáků. Pacienti, kteří jsou sledováni doma, mají nižší četnost opakovaných hospitalizací v nemocnici a také nižší mortalitu neboli úmrtnost.

Health Buddy přivedl do nemocnice méně pacientů

V roce 2012 proběhla v Austrálii studie, která měla za úkol zjistit, jaký prospěch přinese sledování pacientů s diagnosou srdečního selhání v domácím léčení. Tuto skupinu pacientů nazývejme pro přehlednost intervenční. Tato skupina pacientů byla srovnávána s jinou skupinou, tzv. kontrolní. Rozdíl mezi těmito skupinami byl ve způsobu monitorování jejich nemoci. V intervenční skupině bylo 95 pacientů v průměrném věku 69 let. Tito pacienti obdrželi domů zařízení s názvem Health Buddy a dále byli těsně před opuštěním nemocnice a začátkem domácího monitorování jejich léčby poučeni sestrami o dodržování určitých léčebných opatření. Pacienti v kontrolní skupině byli pouze poučení. Každý den Health Buddy měřil pacientům v intervenční skupině krevní tlak, tělesnou hmotnost, srdeční frekvenci. Pacienti byli v interakci se zařízením každý den a stejně tak museli každý den odpovídat na otázky týkající se příznaků jejich nemoci, užívání léků a funkce srdce. Odpovědi se pohybovaly na škále nízkého, středního a vysokého rizika. Primárním cílem studie bylo zjistit, v které skupině bude větší počet opakovaných přijetí k hospitalizaci do nemocnice během tří měsíců následujících po propuštění.

V intervenční skupině to bylo 12 přijetí do nemocnice z 95 účastníků (10,5 %), zatímco v kontrolní skupině, která byla pouze poučena, se jednalo o celkový počet 19 hospitalizací u 93 účastníků (20,4 %). To znamená, že účastníci v intervenční skupině měli o 50 procent nižší počet událostí ve srovnání s kontrolní skupinou. V kontrolní skupině došlo k 5 úmrtím a k jednomu v intervenční skupině.

 

Autor: Karel Metyš
info@penzista.net
Počet komentářů: 0

Napsat komentář